Сред Природата > Лов и риболов

Какво казва закона за любителския риболов на Черно море

(1/1)

Hobo:
Латото дойде. Стягаме багажа за морето. Кой някъде, кой на Черно море. Не забравяйте и въдиците. Това е идеалното място да си изкъпе човек плувката. Според закона морският риболов е безплатен, ако е любителски. С други думи за любителски риболов във водите на Черно море не се изисква риболовен билет, но има някои изисквания, които трябва да се спазват:

Извадка от Правилника, отнасящ се само за риболова в Черно море:

Раздел III
 Любителски риболов

 Чл. 23. (1) Българските граждани могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
 (3) Чужденците могат да извършват любителски риболов с разрешително,издадено от ИАРА, при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 след заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 18, ал. 3.

 Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:
 1a. да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични, двойни или тройни) в Черно море;
 1b. Във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
 (2) След еднодневен риболовен излет риболовците могат да запазват за себе си до 3 кг от всички видове риби, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло.
 (3) Уловената риба по ал. 2 не може да бъде предмет на покупко-продажба.
 (4) Любителският риболов, се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.(размножителен период)

Hunter:
От 100 години се каня да проверя дали наистина е разрешен риболова по нашето Черноморие.  :-[Досега съм го практикувал няколко пъти без да съм сигурен дали нарушавам закона. Много ти благодаря за информацията, сега със сигурност няма да забравя поне една въдица да си сложа в колата като ходя на разходки до морето. За тези, които се интересуват, безплатна и доста ефикасна стръв за повечето риби, са малките бели охлювчета, които има в изобилие по поляните около морските плажове. Смачкват се, маха им се черупката и се слагат на куката. На тях може да се лови Кая, Морска каракуда, Платерина, Морски кефал, Сафрид и т.н. ;D

stnenkov:
Благодаря за инфото, понеже съм си варненче , никога не сам се замислял за това дали ми трябва разрешително за любителски морски риболов. А колко риба съм хванал , ама хайде да не става хвалба. А най добрата стръв за мене е морската мида , това за по общата риба , а по принцип всяка риба си има отделна стръв и чалъм за ловене.

kgradeva:
Здравейте,
Според - чл. 23. (1) Българските граждани могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
 (3) Чужденците могат да извършват любителски риболов с разрешително,издадено от ИАРА, при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 след заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 18, ал. 3.

означава ли, че мои гости, които са чужденци, ще бъдат глобени при любителски риболов на Черно море без билет, защото нищо такова не се споменава в  ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.

Обн. ДВ. бр.41 от 24 Април 2001г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.61 от 6 Август 2010г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.

Раздел III.
Любителски риболов

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Физическите лица могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г.) Децата до 14-годишна възраст и хората с увреждания могат да извършват любителски риболов с безплатен риболовен билет в обектите за любителски риболов, като:
1. на децата до 14 години се издава билет за любителски риболов с валидност до навършването им;
2. на хората с увреждания до навършване на 65-годишна възраст се издава билет за любителски риболов за срока на валидност на документа, удостоверяващ увреждането;
3. на хората с увреждания, на които увреждането е определено пожизнено, се издава безсрочен билет за любителски риболов.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата на възраст над 60 години за жените и 65 години за мъжете, както и лица от 14- до 18-годишна възраст могат да извършват любителски риболов срещу заплащане на такса за билет в размер 50 на сто от таксата по чл. 22, ал. 3.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) За стимулиране развитието на любителския риболов сред подрастващите НТСРА и организациите по чл. 11 правят предложения:
1. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) пред министъра на земеделието и храните за обособяване на държавни язовири или зони от тях като учебно-практически комплекс и определя условията и реда за тяхното ползване;
2. пред съответния общински съвет за определяне подходящи водни обекти.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Лицата под 14-годишна възраст извършват любителски риболов само с придружител, притежаващ билет за любителски риболов.
Чл. 24. (1) Лицата, упражняващи любителски риболов, са длъжни:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват не повече от 3 броя въдици (пръчки) за риболов с монтирани на тях до две куки (единични или двойни) в изкуствените водни обекти, в Черно море и река Дунав; във водите на Черно море може да се постави чепаре на една от въдиците;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) да използват 2 броя въдици (пръчки) с монтирани до 2 броя куки (единични или двойни) при риболов в реките, старите речни корита, крайморските, крайдунавските и вътрешните езера и блата;
3. да записват улова от всеки риболовен излет по видове и количество (в килограми и бройки) в билетите за любителски риболов;
4. да носят по време на риболовен излет билетите за любителски риболов и да ги представят на контролните органи при поискване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Използването на тройни куки се разрешава само при риболов с изкуствени примамки и при риболов на хищни риби със стръв - жива или мъртва рибка.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) След еднодневен риболовен излет, при осъществяване на риболов в събота, неделя и на празнични дни риболовците запазват за себе си до 2 кг пъстървови риби, но не повече от 6 бройки. В делнични дни риболовците са длъжни да пускат обратно всяка уловена пъстървова риба. За всички останали видове риба риболовците запазват до 3 кг, с изключение на единичен екземпляр с по-голямо тегло. В случаите на улов на жаби и раци задържат до 50 екземпляра. В случай на улов на количество, по-голямо от определеното, уловените екземпляри се връщат незабавно във водата независимо от състоянието им.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Уловената риба и другите водни организми по ал. 3 не могат да бъдат предмет на покупко-продажба.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Любителският риболов се разрешава само през светлата част на денонощието през всички дни на седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието, се определят със заповед на министъра на земеделието и храните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) При извършване на любителски риболов, организиран от сдруженията по чл. 11 в обекти, в които им е възложено управлението на рибните ресурси по реда на чл. 15а, лицата трябва да притежават билет за любителски риболов.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2012 г.) Забранява се любителски риболов на квотиран вид риба.

Hobo:

--- Цитат на: kgradeva в 14 Юли 2014, 20:10:32 pm ---Здравейте,
Според - чл. 23. (1) Българските граждани могат да извършват любителски риболов без билет във водите на Черно море при спазване изискванията на глава четвърта.
 (3) Чужденците могат да извършват любителски риболов с разрешително,издадено от ИАРА, при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 след заплащане на такса, определена с тарифата по чл. 18, ал. 3.

означава ли, че мои гости, които са чужденци, ще бъдат глобени при любителски риболов на Черно море без билет, защото нищо такова не се споменава в  ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ.

--- Край на цитат ---

Привет, kgradeva. Добре дошла във форума. Тази тема е малко стара. Имаше промени след като съм писал информацията в първия постинг на темата. Не знам как е за чужденицте сега. Въпроса е интересен и не е лошо да звъннеш един телефон до централата на ИАРА. Ще се радвам да споделиш с нас какво са ти казали от там.

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия